توصیه‌های نبی مکرم اسلام به ابوذر غفاری

ابوذر گفت: پيامبر صلّی اللَّه عليه و آله و سلم مرا به هفت چيز توصيه نمود؛ 1- با تهيدستان، دوست باشم 2- از ثروتمندان، دوري کنم 3- صله رحم، به جا آورم 4- سخن غير حق بر زبان نياورم، 5- Read More