الهام خداوند و هدایت شدن دزد

در یکى از شهرهاى ایران، زن و مردى با هم عروسى کردند، یک سال و چند ماه از عروسى ایشان گذشت و خداوند کودکی به آنها هدیه کرد. در شب سردى از زمستان زن و شوهر و کودک همگى در Read More