نگه داشتن زبان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: قلبُ الاحمَقِ فی فَمِه، و فَمُ الحَکِیمِ فی قلْبِهِ؛ دل احمق در دهان اوست، و دهان حکیم و فرزانه در قلب اوست 🍃🍃 شرح حدیث حکیمان و فرزانگان، همیشه توصیه کرده اند که انسان Read More